dinsdag 23 juni 2020

20-6 Demonstratie 'Parkstad staat stil bij racisme'


Parkstad staat stil bij racisme:

Demonstratie zaterdag 20 juni, Burgemeester van Grunsvenplein, centrum Heerlen, aanvang 14.00 uur.

Organisatie: HeerlenMondiaal

Terugblik:

We kijken terug op een zeer geslaagde demonstratie. De opkomst is met naar schatting zo’n 100 mensen naar onze mening heel redelijk (zeker als we ook de mensen buiten de hekken meetellen die toch ‘meededen’). De aangewezen plaats voor deze demonstratie is het Burgemeester van Grunsvenplein. Het plein is meer dan groot genoeg (capaciteit naar schatting van de gemeente en politie zo’n 1.000 personen), maar voor deze demonstratie zeer geschikt gebleken. Voor de deelnemers is deze samenkomst met voldoende bescherming tegen besmetting verlopen. Door de verspreide opstelling van de deelnemers in verband met de anderhalve meter afstand, had de demonstratie voldoende omvang.

 

Foto's zijn gemaakt door Lidia Carreno met dank aan Parkstad Actueel, www.parkstadactueel.nl

Er waren uit diverse geledingen van onze samenleving mensen aanwezig. De indruk is dat de meeste deelnemers er uit solidariteit waren. Mensen die daadwerkelijk racisme en discriminatie vanwege hun huidskleur hebben ondervonden, waren er niet veel; althans maar enkelen hebben zich kenbaar gemaakt. HeerlenMondiaal heeft zijn (traditionele) achterban zeker goed weten te bereiken. Communicatie en reclame heeft vooral plaatsgevonden via de media, sociale media en e-mail nieuwsbrieven. Mensen werden ook weer opgeroepen om boodschappen te delen en vooral ook zelf actief te zijn op sociale media, onder andere door hun redenen te melden waarom ze zo betrokken zijn.  Dat laatste hebben weer een aantal mensen gedaan, zodat de demo toch weer elders meer aandacht kreeg. Ook Dagblad De Limburger heeft er met een groot krantenartikel en berichten op de e-krant aandacht aan besteed.


We kijken ook met een tevreden gevoel terug omdat de demonstratie zonder enig probleem is verlopen. Achter de schermen waren gemeente en politie wel goed voorbereid. Tijdens de voorbereiding was het contact met de overheid goed. De voorwaarden die ze stelden, sloten goed aan bij wat we toch al van plan waren. Op de verdere medewerking en facilitering was ook niets aan te merken.

De voorbereidingsgroep was met drie personen (Wim van Kempen, Sedayi Bayraktar en Harrie Winteraeken) klein. Wij vinden de vorm van de demonstratie  ‘Parkstad staat stil bij racisme’ een goede keuze geweest. Uit organisatorische overwegingen hadden we niet gekozen voor een manifestatie met een podium met forse geluidsversterking, meerdere sprekers en eventueel muziek. Daarbij wilden we ook voorkomen dat dicht bij het podium de mensen de anderhalve meter niet in acht namen.

De boodschap die we naar de deelnemers wilden overbrengen, is uitgesproken met behulp van een eenvoudige versterker. Uit de respons bleek dat deze helder is overgekomen. De oproepen werden onder andere beantwoord met stilte bij de herdenkingsmomenten en applaus wanneer dat gepast was. Ook achteraf spraken veel deelnemers hun waardering uit.

Het hoofddoel van HeerlenMondiaal was om voor bewoners van Parkstad Limburg een gelegenheid bieden om te kunnen demonstreren tegen racisme en discriminatie. We nemen aan dat de mensen die dit belangrijk genoeg vonden, zijn geweest. We zijn dus blij dat we in deze opzet zijn geslaagd.

Harrie Winteraeken (voorzitter van HeerlenMondiaal)


Adhesiebetuigingen:

  • Amnesty International Parkstad Limburg
  • Andreasparochie Heerlerbaan
  • Black lives matter Parkstad
  • GroenLinks Parkstad Limburg
  • Iman Iman
  • Socialistische Partij
  • Solidariteitscomité Afghanistan Nederland
  • Stichting Iraakse samenwerking en cultuur Parkstad Limburg
  • Vredesplatform Heerlen

 

Protestvormen en –uitingen:

Voorgedragen door Harrie Winteraeken, voorzitter van HeerlenMondiaal.

We zijn stil om George Floyd te gedenken die door politieagenten werd vermoord op maandag 25 mei in Minneapolis.

We zijn stil om Rayshard Brooks te gedenken die op vrijdag 12 juni jl. door politieagenten werd vermoord in Atlanta.

We zijn stil om alle zwarte medemensen, jaarlijks meer dan 1.000,  te herdenken die in de Verenigde Staten door politiegeweld zijn gedood.

Wij maken een vuist tegen het veel te vaak voorkomend buitensporig en buitenproportioneel geweld van de politie in de Verenigde Staten.

We klappen voor de beweging Black lives matter en wensen hun toe dat ze de samenleving in de Verenigde Staten echt veranderd krijgen.

We zijn stil om Mitch Henriquez te gedenken die in het Zuiderpark in Den Haag op 27 juni 2015 zodanig gewond werd door een nekklem bij zijn arrestatie dat die de dag daarna overleed.

We zijn stil om Tomy Holten die op 14 maart van dit jaar in Zwolle in een politiecel overleed, vlak na de veel te hardhandige arrestatie door de politie en ‘te hulp schietende burgers’.

Wij maken een vuist tegen het te vaak voorkomend buitenproportioneel geweld van de politie in Nederland.

Wij maken een vuist tegen racisme.

Wij klappen voor Patrick Hutchinson die tijdens een antiracismedemonstratie in Londen op 15 juni een rechtsextremistische actievoerder redde.


We klappen voor de antiracismebeweging in Nederland en wensen hun en ons toe dat we de samenleving in Nederland echt veranderd krijgen.

We maken een vuist tegen discriminatie.

We blijven niet zwijgen als we worden geconfronteerd worden met openlijke discriminatie in onze omgeving en onze samenleving

We maken een vuist als onze overheid, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst die mensen ongelijk behandeld heeft.

We maken een vuist tegen politieke partijen die onderscheid maken tussen groepen mensen en verdeeldheid prediken.

We steken een duim op voor artikel 1 van de Grondwet. Ook vandaag is weer zichtbaar hoe belangrijk de Grondwet is: deze demonstratie is een recht, conform artikelen 7 (vrijheid van meningsuiting) en 9 (recht tot vergadering en betoging) van de Grondwet.

Maar bovenal moeten we ons bewust blijven dat artikel 1 van de Grondwet ons voorschrijft dat wij iedereen gelijk behandelen

We staan stil bij onszelf en beloven met de hand op ons hart om te proberen niet te discrimineren en ons bewust te zijn van hoe we met elkaar omgaan.


We staan stil bij onszelf en beloven met de hand op ons hart om vooroordelen uit te bannen. 

We staan stil bij onszelf en proberen zo veel mogelijk verdraagzaam te zijn. 

We staan stil bij onszelf en beloven met de hand op ons hart om eerlijk te zijn.

We klappen voor alle deelnemers aan antiracismedemonstraties en voor ons zelf. 


dinsdag 16 juni 2020

20-6, 14.00 uur Demonstratie 'Parkstad staat stil bij racisme'


Persbericht

Zaterdag 20 juni, aanvang 14.00 uur.
Van Grunsvenplein - Heerlen-centrum

Antiracismedemonstratie Heerlen / Parkstad Limburg

‘Parkstad staat stil bij racisme’.

Aanleiding:
de gewelddadige dood van George Floyd op maandag 25 mei in Minneapolis (Verenigde Staten) waardoor acties tegen racisme en discriminatie over het algemeen en Nederland in het bijzonder extra in de belangstelling staan. Nog recenter, namelijk op vrijdag 12 juni jl. werd in Atlanta Rayshard Brooks in de rug geschoten toen hij zijn arrestatie trachtte te ontlopen.

Doel:
ook in Parkstad Limburg mensen de gelegenheid bieden om te demonstreren. De keuze valt op Heerlen, mede omdat er vooral met het openbaar vervoer nog beperkingen gelden om naar andere steden te reizen om te gaan demonstreren.
De demonstratie richt zich primair tegen racisme en discriminatie zowel in de Verenigde Staten van Amerika als in Nederland en onze eigen omgeving. Het is tevens een dringende oproep om Artikel 1 van de Grondwet te allen tijde te respecteren.

Vorm van het protest:
een lint van stilstaande, protesterende mensen met een onderlinge afstand van meer dan twee armlengtes, deels in de vorm van cirkels en spiralen. Er wordt meer dan drie meter afstand tussen de linten in acht genomen. En er zal meer ruimte worden gehouden wanneer anderen / voetgangers / winkelend publiek moeten kunnen passeren, bijvoorbeeld bij kruisingen.

Deelnemers hebben desgewenst T-shirt of een kartonnen bord met leuze, eventueel met koordje omgehangen. Mondkapjes zijn niet verplicht, wel gewenst.

Er zal geen manifestatie (podium, sprekers en muziek, geluidsinstallatie) zijn, ook om daarvoor een samenloop van mensen te voorkomen. We gaan uit van de kracht van een stil protest (wel eventueel klappen, leuzen roepen, wave?), en dat de deelnemers zelf zich kunnen uiten.
Deelnemers kunnen tijdens de demonstratie desgewenst op de Facebook-pagina ‘Parkstad staat stil bij racisme’ aangeven wat hun zelf hier beweegt, ‘stilstaan bij racisme’: bijvoorbeeld eigen ervaringen delen, eigen gedachtes over wat moet gebeuren, ver weg en dichtbij, overpeinzingen over mogelijk eigen racistisch of discriminerend denken en/of doen, denken in vooroordelen en toeschrijven van negatieve eigenschappen aan bepaalde groepen mensen, onvoldoende relativeren enz. Ook niet-aanwezigen kunnen dit via de betreffende Facebookpagina doen en zich zo betrokken voelen.

******************************************************************************************************

Achtergrondinformatie:

·         Het initiatief voor deze demonstratie is genomen door HeerlenMondiaal; andere organisaties zijn uitdrukkelijk uitgenodigd om zich bij de demonstratie aan te sluiten en er aan deel te nemen.

·         Voor de demonstratie is onder andere een evenement aangemaakt op een nieuwe Facebookpagina ‘Parkstad staat stil bij racisme’. Uit organisatorische overwegingen zullen mensen die van plan zijn deel te nemen, verzocht worden dit op deze Facebookpagina aan te geven.

·         Vanaf 14:00 uur zullen deelnemers worden ontvangen en zullen linten, cirkels en spiralen worden geformeerd. De opbouw van de cirkels start op het Van Grunsvenplein. Als er een grotere toeloop / deelname is, dan dat er plaats is op het Van Grunsvenplein, wordt de Geerstraat over gestoken en worden cirkels / spiralen gevormd op de Tweede Promenade en de ‘stadstuin’. Indien ook deze vol zijn, worden in de straten van het winkelcentrum linten gevormd.
Verwacht wordt dat dit is voltooid om ± 14.30 uur, waarna nog 15 – 30 minuten zal worden ‘stilgestaan’. 

·         De organisatoren van de demonstratie conformeren zich volledig aan de richtlijnen voor omgang in de Coronacrisis. Zie hiervoor de beoogde opzet van de demonstratie door het vormen van cirkels, spiralen of linten met een onderlinge afstand tussen mensen van tenminste twee armlengtes en een afstand van tenminste 3 meter tussen de rijen of linten. Van de deelnemers wordt ook verwacht dat men zich aan de omgangsrichtlijnen houdt. Er dient voldoende afstand bewaard te blijven voor doorgaande voetgangers.

Als groepen mensen zich te veel concentreren of elkaar te dicht benaderen, zal de organisatie de demonstratie beëindigen / ontbinden. Mensen die zelfs lichte klachten ondervinden die kunnen duiden op besmetting met het Coronavirus worden dringend verzocht niet naar de demonstratie te komen.

Brief HeerlenMondiaal aan Parkstad-gemeenten over #500 kindvluchtelingen Griekenland


HeerlenMondiaal schrijft een brief aan de Colleges van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten Beekdaelen, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld.


Betreft verzoek: ‘volg de oproep van inmiddels meer dan 130 gemeenten aan de regering om in Nederland 500 kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te nemen’.
  
Geachte colleges van B&W en raadsleden in Parkstad,

op dit moment hebben 137 gemeenten van ons land, waaronder de Parkstad Limburg-gemeenten Brunssum en Voerendaal, de regering opgeroepen om een aandeel van 2.500 vluchtelingenkinderen in penibele situaties in Griekse kampen in Nederland op te vangen. Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children roepen gemeenten op om gezamenlijk 500 kwetsbare vluchtelingen kinderen een veilige plek in Nederland te bieden.

HeerlenMondiaal, platform van mondiale groepen in de Parkstad Limburg, verzoekt u, gemeenten van Parkstad Limburg, om zich bij dit landelijke appel van gemeenten aan te sluiten.
Daarbij vindt HeerlenMondiaal dat alleen een oproep aan het kabinet om in Nederland 500 kindvluchtelingen op te nemen, een beetje vrijblijvend is. Wij verzoeken u daarom tevens aan te geven dat uw gemeente er mede zorg voor draagt dat enkelen van deze kinderen binnen uw gemeente een thuissituatie vinden.
Om u praktisch van dienst te zijn, hebben wij een voorbeeldmotie bijgevoegd (zie hieronder).

Wij nemen aan dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Maar vanzelfsprekend bent u van harte welkom als u nog vragen heeft. Een reactie stellen wij op prijs.Met vriendelijke groeten,
namens HeerlenMondiaal,


Harrie Winteraeken                             Wim van Kempen
Voorzitter                                             Secretaris       Ps.:
·       de gemeenteraden van Brunssum en Voerendaal hebben een vergelijkbare motie op respectievelijk 26 en 27 mei jl. aangenomen.
·        Voor een actuele stand in ‘gemeenteland’ over het algemeen zie: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dhT8gqO1FQLJ7UQmKK5tKklaxzGlugz3&ll=50.980391873172515%2C6.042732339062447&z=9
·        Er loopt tevens een publieksactie / petitie: https://500kinderen.nl/petitie-griekenland?ref=dfc die inmiddels door meer dan 38.000 mensen is ondertekend (stand 12-6-2020). Deze is ook bij u, lezers, van harte aanbevolen.


Voorbeeldmotie:


Haal ze hierheen.

De Gemeenteraad van de Gemeente …….

in vergadering bijeen op *- *-2020

constaterende dat:
·         er zich op dit moment een grote humanitaire crisis afspeelt op de Griekse eilanden Lesbos en Samos bij de Grieks-Turkse grens;
·         alleenstaande vluchtelingenkinderen in die situaties extra kwetsbaar zijn;
·         Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children gemeenten oproepen om gezamenlijk 500 kwetsbare vluchtelingen kinderen een veilige plek in Nederland te bieden;
·         de dreiging van een uitbreken van het coronavirus deze zaak te meer urgent maakt;
·         de Griekse minister van Burgerbescherming in oktober al een oproep heeft gedaan om 2500 kinderen op te vangen in andere Europese landen;
·         de Nederlandse rijksoverheid nog geen gehoor gegeven heeft aan deze oproep;

overwegende dat:
·         gemeenten die zich uitspreken voor het opvangen van deze kinderen het kabinet kunnen bewegen om op het Griekse verzoek in te gaan;
·         inmiddels 137 gemeenten in Nederland (stand 12-6-20) het kabinet hebben opgeroepen om 500 van deze kinderen in Nederland op te vangen;
·         een groot aantal van deze gemeenten de bereidheid heeft getoond om een deel van deze vluchtelingenkinderen zelf op te vangen;
·         elf Europese landen, waaronder Duitsland en Luxemburg en ook Bulgarije al hebben toegezegd kinderen op te willen nemen;
·         onze gemeente een gastvrije gemeente ("Welkomgemeente") is die in deze noodtoestand stelling dient in te nemen en haar verantwoordelijkheid dient te nemen wanneer de rechten van deze kinderen in het geding komen;

roept het College op om:
·         dit standpunt van de gemeenteraad ter kennis te brengen van de landelijke overheid en deze te verzoeken 500 alleenstaande minder jarige asielzoekers over te nemen uit de Griekse overbevolkte kampen en deze opvang te bieden;
·         bereidheid te tonen om in het werk te stellen dat enkelen van deze kinderen binnen onze gemeente een thuissituatie kunnen vinden;
·         met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten contact op te nemen om te bezien of hierin een gemeenschappelijke actie kan worden opgezet;
·         de gemeenteraad binnen vier weken te berichten hoe de gemeente hierin is gevorderd;

en gaat over tot de orde van de dag.Ontruimen van De Dam bij de antiracismedemonstratie was niet eenvoudig.Aan: iedereen die vrij gemakkelijk denkt over het eenvoudig voortijdig kunnen beëindigen van de demonstratie tegen racisme en ontruiming van de Dam in Amsterdam op 1 juni jl.  En in het bijzonder aan Arnout van den Bergh uit Maastricht, die het betoog ‘Een stad zonder burgemeester’ schreef (Dagblad De Limburger van 10 juni).

Zie hier wat Saskia Noort schreef als ooggetuige aan de rand van de Dam in haar column in de Horizonbijlage van DDL op zaterdag 6 juni: “Ik vreesde elk moment de politie en hoewel iedereen vreedzaam op afstand van elkaar stond, was de emotie, de woede, de vastberadenheid door te zetten en verandering te eisen, voelbaar. Mocht de politie komen, dan zou het in een gigantische puinhoop eindigen.”

Waarschijnlijk heeft dit reëel ervaren risico voor burgemeester Femke Halsema de doorslag gegeven om de demonstratie niet voortijdig te beëindigen. En dat besluit vind ik acceptabel en respectabel, ook al zijn er heel veel positieve en negatieve opmerkingen over deze demonstratie in Coronatijd te maken.

zondag 10 mei 2020

Zetelroof met woordbreuk.
Zetelroof met woordbreuk.

De laatste tijd zijn er weer nogal wat nieuwe gevallen van gekozen volksvertegenwoordigers die hun fractie verlaten en hun zetel niet teruggeven aan hun partij. Voor politiek columnist van Dagblad De Limburger Mark Verheijen was dit aanleiding om hier zijn opiniebijdrage van vrijdag 8 mei jl. aan te wijden. De titel van zijn stuk was: ‘Zetelroof niet erg, verbod wel’. Hij vindt zetelroof geen probleem en het verbieden daarvan wel. Het verbieden van zetelroof zou een middel erger dan de kwaal zijn: “Zetelroof is een ventiel voor spanningen in een partij en vormt een tegenwicht tegen knellende fractiediscipline”. “Als er al sprake is van zetelroof, zijn het de politieke partijen die de onafhankelijkheid van de individueel gekozen Kamerleden (of andere volksvertegenwoordigers) beperken. Zetelroof is vooral een frame om mensen te diskwalificeren. Verkozen politici zitten in het parlement (provinciale staten en gemeenteraden) zonder last van de partij of fractieleiding”.

Er zijn twee aspecten die Mark Verheijen in zijn betoog onderbelicht laat.
Ten eerste: we hebben in Nederland naast het personenstelsel het lijstenstelsel. Bij verkiezingen verenigen zich individuen zich op een gezamenlijke lijst. Het is in Nederland praktisch nagenoeg uitgesloten dat een individuele burger op een eenpersoonslijst wordt gekozen. Omgedraaid geldt dus dat mensen alleen gekozen worden dankzij hun kandidatuur op een verkiezingslijst. Daaraan hebben ze hun functie als volksvertegenwoordiger te danken.

Op een kandidatenlijst staan over het algemeen min of meer gelijkgezinde mensen, die lid zijn van dezelfde politieke partij en die allen een verkiezingsprogramma onderschrijven. Hoewel de cultuur van de fractiediscipline niet bij alle partijen even streng is, hebben Individuele fractieleden ook de mogelijkheid om afwijkend te stemmen. Het moet dus al fors misgaan, wil een fractielid reden hebben om de fractie te verlaten.
In het geval dat de politieke partijen met andere partijen een coalitieakkoord sluiten, dan dienen de individuele leden van de aan de coalitie deelnemende fracties ook dat coalitieakkoord te onderschrijven. Dat sterkt het onderlinge vertrouwen dat een coalitie duurzaam levensvatbaar is. Daar is men dus ook op aanspreekbaar. Omdat een verkiezingsprogramma en een coalitieakkoord niet alles ‘dichttimmeren’, kunnen partijen zo nu en dan van de coalitie afwijken.

Ten tweede: zelfs al verlaat iemand de fractie, dan hoeft dat niet automatisch te betekenen dat hij zijn zetel meeneemt. Bij het kandideren voorafgaand aan verkiezingen moet bij de meeste partijen een ‘bewilligingsverklaring’ worden ondertekend. In de bewilligingsverklaring belooft de kandidaat onder meer zich te verplichten tot het teruggeven van een eventuele zetel als hij de fractie tussentijds verlaat. Deze verplichting geldt universeel. Er worden geen situaties beschreven of uitzonderingen gegeven. Een bewilligingsverklaring is een schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen de partij en de kandidaat. Hiermee bevestigt de kandidaat dat hij de betreffende partij zal vertegenwoordigen. Ontbreekt deze verklaring dat wordt een persoon niet op de kieslijst geplaatst.

Het is daarom vanzelfsprekend dat een politieke partij de vertegenwoordiger die de fractie verlaat verzoekt om zijn belofte gestand te doen en de zetel ter beschikking te stellen aan de betreffende kieslijst via welke hij gekozen is. De partij mag daarop vertrouwen, gezien de handtekening onder de verklaring. Zetelroof is dus ook woordbreuk en het beschamen van het vertrouwen dat de partij hem geschonken heeft. Dát diskwalificeert de betreffende volksvertegenwoordiger. Daar heeft de dissident meestal geen goed weerwoord op. En op deze politieke mores had naar mijn mening oud-politicus Mark Verheijen ook moeten wijzen.

zondag 26 april 2020

Coronacrisis: acties en organisaties ondersteunen via internet.


Veel organisaties voeren actie via internet.

Het is in deze tijd van thuis blijven toch mogelijk om solidariteit te tonen of actie te voeren. Natuurlijk zijn er diverse (inzamelings)acties. Zie ook onze Inkijk waar Stichting Solidariteits Comité Afghanistan Nederland (SCAN), Stichting Aman Iman voor Niger, de Amazonewerkgroep van HeerlenMondiaal enz.
Maar ook via het internet wordt actie gevoerd, meestal met digitale handtekeningenacties, vaak gecombineerd met geld inzamelen voor vervolgacties. Omdat ze vlot kunnen werken, zijn dergelijke internetacties erg actueel en rechtstreeks. Als lezer/deelnemer hoef je je niet te verdiepen in de onderwerpen en toch boezemen ze voldoende vertrouwen in dat ze zich niet baseren op nepnieuws maar dat een en ander voldoende onderbouwd is. Wellicht helpt mee dat veel van deze organisaties ook sterk zijn in de Verenigde Staten, waar je toch meer risico loopt een proces aan je broek te krijgen.

De organisaties werken met de macht van het getal. Grote aantallen burgers maken indruk. Daarbij worden onrechtvaardigheden en misstanden bij een groter publiek bekend gemaakt. En daar is de ‘boosdoener’ weer voor een belangrijk deel van afhankelijk. Vergelijk het met de acties van Wakker Dier tegen het stunten met vleesprijzen in de supermarkten. Resultaten worden bereikt doordat de dreiging ontstaat dat de publieke opinie zich tegen ze keert.
Een aantal van deze actieorganisaties passeert hier de revue. En heb je eens een actie ondersteund dan, sturen deze organisaties, als je dat wil, een e-mailbericht als ze een nieuwe actie hebben. Zo kan je thuis een heel actiecentrum worden. Zeker als je de acties weer deelt via sociale media.

AVAAZ ‘De Wereld in Actie’ is waarschijnlijk de grootste en machtigste digitale pressiegroep ter wereld met bijna 60 miljoen leden of regelmatige deelnemers. “AVAAZ is de campagnebeweging die de stem van gewone mensen laat doorklinken in besluitvorming wereldwijd”. Website: https://secure.avaaz.org/page/nl/.
Op dit moment roepen ze alle overheden ter wereld op om de beslissing van president Trump om de Wereldgezondheidsorganisatie niet langer te financieren te veroordelen. Daarbij roepen de ondertekenaars dringend op om te garanderen dat de WHO, en alle andere internationale organisaties die een sleutelrol spelen in het aanpakken van deze coronapandemie, voldoende gefinancierd worden. Op het moment dat ik de petitie ondertekende, hadden al meer dan één miljoen mensen dat gedaan.

One World staat misschien wel het kortst bij de traditionele doelen van HeerlenMondiaal: de strijd tegen extreme armoede: zie de website https://www.one.org/ 
Momenteel hebben ze een petitie gericht aan premier Rutte:
Beste premier Rutte,
de wereld smeekt om een responsplan voor de pandemie, om:
·         kwetsbare mensen te beschermen, mensen met essentieel werk te ondersteunen en een vaccin te maken dat voor iedereen toegankelijk is
·         de mensen te ondersteunen die financieel het hardst worden geraakt, en
·         gezondheidssystemen te verstevigen, zodat we voorbereid zijn als dit opnieuw gebeurt.

De Nederlandse petitie heeft inmiddels ongeveer 35.000 en het streefgetal is 50.000.
De internationale tak van One World voert dezelfde actie gericht aan alle wereldleiders.

350.org is een klimaat- actiebeweging. Het belangrijkste strijdpunt is de beëindiging van het gebruik van fossiele brandstoffen. In Nederland zijn ze gekoppeld aan FossielVrij NL en ondersteunen ze de klimaatstakingen. Ze voeren nu actie onder #ClimatestrikeOnline. Een nieuwsbrief krijg je via https://act.350.org/signup/join .
De Goede Zaak: “Nederland krijgt een progressieve burgerbeweging -DeGoedeZaak- die onafhankelijk is van politieke partijen, de belangen van progressief Nederland verdedigt en in staat is druk uit te oefenen op onze leiders. Een beweging die strijdt voor concrete maatschappelijke verandering en die bouwt aan een eerlijke, inclusieve, duurzame en democratische samenleving.”
Hun meest recente actie (van 20-4) is een petitie gericht aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Ze richten zich in het bijzonder op de KLM: “Het kabinet beslist waarschijnlijk deze week of er Nederlands enkele miljarden? euro’s belastinggeld beschikbaar wordt gesteld om de vliegtuigmaatschappij te redden. “Fijn natuurlijk dat zowel kleine als grote bedrijven, en de miljoenen Nederlanders die daar werken, door deze moeilijke tijd worden geholpen. Tegelijkertijd moeten we kritisch kijken naar de voorwaarden van dergelijke (staats)steun. Een grote vervuilende multinational, die jarenlang van belastingvoordelen heeft geprofiteerd en keer op keer op keer zijn reserves heeft uitgekeerd aan aandeelhouders, kan bij economische tegenspoed natuurlijk niet opeens op onvoorwaardelijke steun rekenen.”
“Daarom steunen wij de oproep van Extinction Rebellion (XR) aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer om alleen financiële steun te geven aan KLM als zij met een ambitieus plan komt om werkgelegenheid en bestaanszekerheid te beschermen, te stoppen met belastingontwijking én te investeren in een groene economie. Geen poen zonder plan!”
Op het moment van ondertekenen waren er bijna 3.300 ondersteuningen binnen bij een streefgetal van 4.000.

SumOfUs is het kleine broertje van AVAAZ met ‘slechts’ dik 15,6 miljoen deelnemende mensen. “Ze richten zich vooral op bedrijven die zich slecht gedragen. Daarbij gebruiken ze de macht van de consumenten, werkenden en investeerders om de grootste bedrijven rekenschap te laten afleggen.” De website van SumofUs https://www.sumofus.org/ is overigens alleen Engelstalig.
Zo voerden ze onlangs actie tegen “een bedrijf Gilead’s dat een hoopvol medicijn Remdesivir tegen het Coronavirus produceert, maar wat de exclusieve rechten en controle over het medicijn wil behouden. Daarbij staat het bedrijf bekend als zeer prijsopdrijvend. Een enkele pil van hun medicijn tegen hepatitus C kost $ 1.000.” Overigens is zeer recent gebleken dat het medicijn Remdesivir niet werkt tegen het Coronavirus.

Een aardig succes dat SumOfUs boekte in samenwerking met de actiegroep Jewish Voice for Peace (https://jewishvoiceforpeace.org/), is dat Microsoft na acht maanden campagne voeren desinvesteerde in het bedrijf AnyVision dat in Israël een gezichtsherkenningssysteem ontwikkelde dat in het geheim Palestijnse burgers observeerde en volgde.
Jewish Voice for Peace richt zich vooral vanuit de Verenigde Staten tegen de onderdrukking van Palestijnen in Israël en de bezette gebieden. Ze ageren daar vooral tegen de invloedrijke lobby van de gevestigde conservatieve Joodse machten. Ook zij hebben regelmatig ‘handtekeningenacties’.


Sinds 1978 is WISE actief. Ze richten zich vooral op de energietransitie naar duurzame energie “WISE zich in voor 100 % hernieuwbare en duurzame energie, wereldwijd, voor nu en voor later. Een wereld zonder fossiel of kernenergie.” Maar ook daar zijn ze kritisch in. WISE wijst niet alleen kernenergie af in de strijd tegen vermindering van het gebruik van fossiele brandstof en CO2-uitstoot. Ook ondersteunt WISE de protesten tegen het gebruik van niet-duurzame biomassa, waaronder het stoken van hout. WISE vergelijkt de aanbieders van duurzame energie op de consumentenmarkt (de figuur is van 2019) en natuurlijk geeft WISE ook een nieuwsbrief uit. Zie verder: https://wisenederland.nl/home

We kennen PAX ‘Vrede wie durft’ natuurlijk van de voorgangers PAX Christi en het Interkerkelijk Vredesberaad IKV en hun strijd in de 80-er jaren van de vorige eeuw tegen de toen nieuwe middellange afstand atoomwapens Kruisraketten en SS20. PAX is 100 % met de tijd meegegaan en nog steeds een vooraanstaande organisatie van de Vredesbeweging. Denk bijvoorbeeld ook aan de jaarlijkse Vredesweek in september met de Walk of Peace / Vredeswandeling. Het Vredesplatform Heerlen is Ambassade van Vrede voor PAX. Zie https://www.paxvoorvrede.nl/ waar je je ook kan abonneren op de nieuwsbrief.
Recent heeft PAX actie gevoerd voor de evacuatie van vluchtelingen vanaf het eiland Lesbos nu ze daar ook door het coronavirus worden bedreigd.
En ze focussen zich natuurlijk op Syrië: “In de provincie Idlib in Syrië worden iedere dag mensen gedood bij luchtaanvallen en beschietingen door de Syrische en Russische legers. Dagelijks sterven er kinderen in het puin. De oorlog in Idlib is vooral ook een oorlog tegen burgers”. Via persoonlijke contacten houdt PAX de situatie in de Idlib nauw in de gaten.
Milieudefensie is bijna 50 jaar en daarmee een gevestigde waarde in de milieubeweging van Nederland: “Als onafhankelijke milieuorganisatie werkt Milieudefensie aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Dat doen we graag samen met jou. Samen zorgen we dat overheden en bedrijven veranderen. Doe je mee?” Milieudefensie voert meerdere campagnes tegelijk. Zie https://milieudefensie.nl/actie/
Momenteel hebben ze een petitie met een ‘oproep aan de politiek voor duurzaam herstel’: “Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de coronacrisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.”
Toen ik de oproep ondertekende waren mij dik 22.600 mensen voorgegaan.

Andere lopende acties zijn ‘Red het regenwoud’, de ‘Klimaatzaak tegen Shell’, ‘Stop CETA’ en ‘Operatie Klimaat’.
 

De website https://www.greenpeace.org/nl/ van Greenpeace opent met: “Deze crisis dwingt ons om thuis te blijven, maar niet om niks te doen. Met ‘GreenStream’ blijf je van alles op de hoogte en kunnen we samen blijven actievoeren voor een wereld waarin liefde voor elkaar en verbondenheid met de natuur, leidend zijn.”
“Wij geloven dat een groene, duurzame wereld nodig, beter en haalbaar is. Samen met jou krijgen we dit voor elkaar. Wetenschappelijk onderzoek en vreedzame acties zijn onze instrumenten. Samen staan we niet langer machteloos en kunnen we duurzame systeemverandering in werking stellen.”
De petitie ‘Kabinet, zet de crisismiljarden groen en eerlijk in’ is inmiddels meer dan 14.300 keer ondertekend.
Een andere actie is: ‘Red het Amazonewoud en steun de beschermers van het regenwoud’ die al meer dan 35.000 keer is ondertekend.
Amnesty International is vermaard om zijn acties voor de bescherming van mensenrechten: “Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie: we onderzoeken onrecht, voeren campagnes, lobbyen bij regeringen en we geven voorlichting.”
“Wij zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. We weten waar we een verschil kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Dit doen we namelijk al meer dan vijftig jaar.”
“Amnesty zet zich als sinds 1977 in voor afschaffing van de doodstraf. Toen voerden slechts zestien landen geen executies meer uit. Nu hebben 140 landen de doodstraf in de praktijk afgeschaft. In 1972 was Amnesty de eerste internationale organisatie die aantoonde dat marteling op grote schaal voorkwam. In 1984 werd het VN-Verdrag tegen Martelen een feit. Vandaag de dag zijn 159 landen partij bij dat verdrag”.
De afdeling Parkstad van Amnesty International is ook in HeerlenMondiaal vertegenwoordigd. Ieder jaar worden rond 10 december Mensenrechtedag activiteiten georganiseerd. De schrijfacties van Amnesty zijn van oudsher een doeltreffend actiemiddel. Maar via internet worden de ‘spoedacties’ gevoerd voor acute problemen Op de website https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties staan momenteel 18 spoedacties, tegen regeringen van landen zoals Hongarije, Iran, Ethiopië, Zuid-Soedan, Azerbeidzjan, Madagaskar, Turkije, Rusland, China (Oeigoeren en activisten), Bangladesh, Guinee, Egypte, Taiwan en Myanmar. Ook wordt opgeroepen om gewetensbezwaarden en gevangenen een kaartje te sturen om ze zo persoonlijk te steunen.


Tot slot nog twee heel gemakkelijke manieren om voor het klimaat actie te ondernemen, namelijk via de zoekmachines Zoekgroen en Ecosia. Je hoeft je zoekopdrachten
“ZoekGroen https://www.zoekgroen.nl/ is een zoekmachine die haar advertentieopbrengsten gebruikt voor de nieuwe aanplant van bomen en het terugdringen van woestijnen door het herstellen van waterkringlopen en natuur. De zoekresultaten van ZoekGroen worden aangeleverd door Google. Voor de uitvoering zijn twee Nederlandse non-profitorganisaties geselecteerd: Trees for all en Justdiggit.”

Zoekmachine Ecosia https://www.ecosia.org/: “Jij doorzoekt het internet, wij planten bomen”. “Ecosia is precies als elke andere zoekmachine. Maar er is één groot verschil: We gebruiken onze winst om bomen te planten. Er loopt een tellertje mee bij Ecosia dat op het moment van typen 91.400.850 aangeeft en vlot doorloopt. (Bij Zoekgroen was er ook een tellertje (ik vind het niet meer), maar dat stond een stuk lager, waarschijnlijk omdat Ecosia wereldwijd werkt en Zoekgroen vooral Nederlands is.

“Ecosia geeft aan meer dan klimaatneutraal te zijn. De servers van Ecosia lopen op 100 % hernieuwbare energie en de geplante bomen halen met elke zoekopdracht 1 kg CO2 uit de atmosfeer.” Ecosia zoekt via BING.